‹ Terug naar overzicht

De Ferjilder

Staat: als nieuw
Uitgever: Útjouwerij Le Chat Mort, Ketlik
Uitgifte: SepSepSepSep 2015201520152015
ISBN: 978 90 75013 55 9

Aanvullende informatie

Foaropwurd
Wat in goed berjucht dat 'De Ferjilder' wer utbrocht wurdt en no seis
yn 't Frysk!
As fuortsetting fan in ferhaal oer 'De selskant; dêr't hear Bommel al
syn besit yn kwytrekket, skreau Marten Toonder yn 1984 'De Ferjilder'.
In fantasij oer in jildmesine, sa't elkenien dy wolris hän hat? Of in tsjus-
tere skets fan in finansjele sektor dêr't alles dat men sjucht en alles dat
jin leaf is, yn jild omset wurdt?
Nei't er fan 'e seiskant weromkommen is, stroffelt hear Olly oer in sint.
De diagnoaze fan dokter is dudlik: meepske simmels en in slo erende
winterwurgens. "Wêrom doehst net wat nuttichs?" ret syn bêste freon-
dinne en buorfrou Oekje him. Wat troch hear Olly oerset wurdt as:
"Saken dwaan (want yn 't bûtenlän leit it jild foar 't opskeppen)".
Sadwaande bedarret hear Olly yn in holdersnêst fan stellen en slûkerij,
slûchslimme ynfestearders, trochtrape sutelders, fyn ynleine abbekaten
beselskippe fan spiersterke bruiers, stege amtners en driigjende Iisin-
sjehälders. De Ferjilder is in piramidespul dat hyltyd ferlet hat fan 'by-
fuorjen'. En wat leare wy dêrfan? [ild om 'e nocht bestiet der net? In
brûkbere les nei de finansjele krisis fan 'e lêste jierren. Of doch ienfäl-
dichwei: in hear mei in fynfielich aard kin better net mei sakedwaan
piele ("Men kin as hear folle better yn stillichheid goeddwaan")? Yn alle
gefallen: de ferlieding fan it grutte jild leit altyd op 'e loer. Dan doch
mar Oekje har goerie folgje: "Gean leaver oan 't wurk ynpleats fan sa
kniperich te wêzen!"
In protte lêsnocht.

Voorwoord
Wat een goed bericht dat 'De Vergelder' weer wordt uitgebracht, en nu
zelfs in het Fries!
Als vervolg op een verhaal over 'De zelfkant: waarin heer Bommel al
zijn bezittingen kwijt raakt, schreef Marten Toonder in 1984 'De Ver-
gelder. Een fantasie over een geldmachine zoals iedereen die wel eens
heeft gehad? Of een donkere schets van een financiële sector, waarin
alles wat je ziet en alles wat ons lief is, in geld wordt omgezet.
Teruggekeerd van de zelfkant, valt heer Ollie over een cent. De diagnose
van de dokter is helder: vegetatieve labiliteit en wat opgekropte winter-
stress. "Waarom ga je niet iets nuttigs doen?", adviseert zijn goede
vriendin en buurvrouw Doddeltje. Wat door Ollie wordt vertaald als
"zaken doen (want in het buitenland ligt het geld op straat)".
Dit brengt heer Ollie in een wespennest van diefstal en smokkel, ge-
haaide investeerders, doortrapte colporteurs, geslepen advocaten om-
geven met krachtfiguren, onverbiddelijke ambtenaren en dreigende
licentiehouders. De vergelder is een pyramidespel dat steeds 'bijvoe-
ding' vraagt. De les van dit alles? Gratis geld bestaat niet? Een bruikbare
les na de financiële crisis van de afgelopen jaren. Of toch simpelweg:
Een heer met een gevoelige natuur kan zich beter niet met zaken inlaten
("Men kan als heer veel beter in stilte goed doen")? In ieder geval: de
verleiding van het grote geld ligt altijd op de loer. Dan toch maar het
advies van Doddeltje volgen: "Ga liever aan het werk, dan zo krenterig
te zijn!"

Veel leesplezier.

Ieroen Dijsselbloem
minister van Financiën

Afbeeldingen

6LfXCtQZAAAAACfehZwS12RYNcGbtmv3icZDON0b